Iris Congress Hotel

Address: 10 Korovinskoye highway, Moscow, 127486, Russia;
Metro: Petrovsko-Razumovskaya