Holiday Inn Sokolniki

Address:  Rusakovskaya str., Moscow 107014, Russia
Metro: Sokolniki